ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับอุปกณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับอุปกณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Basic Knowledge of PPE. ) สิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน ทุกเวลา ทุกสถานที่ คือความปลอดภัย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะอันตรายจากการทำงาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลงได้ การเกิดอุบัติเหตุ มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. ตัวบุคคล คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ และเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
2. สิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ตัวองค์กรหรือโรงงาน รวมถึงสถานที่ขณะปฏิบัติงาน ที่บุคคลนั้นทำงาน
3. เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
โดยปัจจัยทั้ง 3 นี้สามารถ ควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลง และหมดไปได้ ถ้าทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญ โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สถาพแวดล้อมในที่ทำงาน และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องและถูกวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE. ( Personal Protective Equipment) หมายถึงอุปกรณ์ที่ผู้ปฎิบัติงานสวมใส่ ขณะปฎิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงาน สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัตงานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้
* อุปกรณ์ป้องกัน ดวงตาและใบหน้า (Eye and face protection)
* อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
* อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection)
* อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)
* อุปกรณ์ลดเสียง ป้องกันการได้ยิน (Hearing protection)
* อุปกรณ์ป้องกัน ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)
* อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Falling Protection)
* อุปกรณ์ป้องกันป้องกันร่างกาย (Body protection)
* อุปกรณ์ป้องกันไฟ และป้องกันสารเคมี (Fire fighting device and chemical protection)

เกร็ดความรู้ทั่วไป เรื่อง Respirators

ปัจจุบัน ฝุ่นละอองเป็นส่วนหนึ่ง ของสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรา มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล