ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับอุปกณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Basic Knowledge of PPE. )

สิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน ทุกเวลา ทุกสถานที่ คือความปลอดภัย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะอันตรายจากการทำงาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลงได้ การเกิดอุบัติเหตุ มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
1. ตัวบุคคล คือ ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ และเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
2. สิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ตัวองค์กรหรือโรงงาน รวมถึงสถานที่ขณะปฏิบัติงาน ที่บุคคลนั้นทำงาน
3. เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

โดยปัจจัยทั้ง 3 นี้สามารถ ควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลง และหมดไปได้ ถ้าทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญ โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สถาพแวดล้อมในที่ทำงาน และใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องและถูกวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE. ( Personal Protective Equipment) หมายถึงอุปกรณ์ที่ผู้ปฎิบัติงานสวมใส่ ขณะปฎิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงาน สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัตงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้

* อุปกรณ์ป้องกัน ดวงตาและใบหน้า (Eye and face protection)\
* อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
* อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection)
* อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)
* อุปกรณ์ลดเสียง ป้องกันการได้ยิน (Hearing protection)
* อุปกรณ์ป้องกัน ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)
* อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Falling Protection)
* อุปกรณ์ป้องกันป้องกันร่างกาย (Body protection)
* อุปกรณ์ป้องกันไฟ และป้องกันสารเคมี (Fire fighting device and chemical protection)

Securite ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ safety ทุกชนิด เช่น แว่นตานิรภัย รองเท้า safety เข็มขัดนิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย เครื่องขยายเสียง เครื่องป้องกันหู เครื่องล้างตา เครื่องวัดแก๊ซ มีทั้งสินค้านำเข้า และสินค้าราคาย่อมเยา ได้มาตราฐานสากล ลูกค้าของเราเช่น SCG, ปตท, กฟผ, Mitsubishi Motor, Italthai, ช. การช่าง